Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1
Jijkanleren.nl: de eenmanszaak Jijkanleren.nl Reken maar! gevestigd te (4926 RH) Lage Zwaluwe aan de Groenendijk 64, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76964795;

1.2
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken;

1.3
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Jijkanleren.nl een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten die Jijkanleren.nl aanbiedt;

1.4
Diensten: de diensten die Jijkanleren.nl aanbiedt op het gebied van individuele begeleiding van kinderen, gericht op verbetering van leervermogen en gedragsproblemen;

1.5
Materialen: de materialen die Jijkanleren.nl in het kader van de Overeenkomst c.q. Diensten ter beschikking stelt en/of uitleent aan Opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID  ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Jijkanleren.nl, op alle door Opdrachtgever gedane aanvragen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever.

2.2
Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3
Jijkanleren.nl is gerechtigd om haar Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt en treden na bekendmaking in werking.

3. Offerte, inschrijfformulier en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van Jijkanleren.nl zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij Jijkanleren.nl schriftelijk anders heeft bevestigd.

3.2
Aanbiedingen en offertes van Jijkanleren.nl gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of opdrachten, tenzij Jijkanleren.nl schriftelijk anders heeft bevestigd.

3.3
Een samengestelde prijsopgave of offerte verplicht Jijkanleren.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst en/of Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4
Een overeenkomst komt eerst dan tot stand na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever op de offerte van Jijkanleren.nl en/of nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd aan Jijkanleren.nl. Indien Jijkanleren.nl geen schriftelijk akkoord heeft ontvangen van Opdrachtgever en Jijkanleren.nl desalniettemin met instemming van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

3.5
Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Jijkanleren.nl binden Jijkanleren.nl slechts indien Jijkanleren.nl deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1
Jijkanleren.nl zal de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uitvoering van de Overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis). Dat wil zeggen dat Jijkanleren.nl niet garant staat voor het succes en welslagen van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de door haar aangeboden Diensten en het behalen van de doelstellingen van Opdrachtgever. Dit heeft ermee te maken dat dit in grote mate afhankelijk is van de medewerking en inspanningen van Opdrachtgever.

4.2
Opdrachtgever verplicht zich om volledig mee te werken aan de door Jijkanleren.nl aangeboden Diensten en om de instructies van Jijkanleren.nl, zoals het consequent blijven uitvoeren van bepaalde oefeningen met inachtneming van de aanwijzingen van Jijkanleren.nl, op te volgen.

4.3
Indien Jijkanleren.nl constateert dat Opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan de door Jijkanleren.nl aangeboden Diensten en de instructies van Jijkanleren.nl niet of onvoldoende opvolgt, zal Jijkanleren.nl Opdrachtgever schriftelijk herinneren aan het bepaalde in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever ondanks twee schriftelijke herinneringen als voormeld niet of onvoldoende blijft meewerken aan de door Jijkanleren.nl aangeboden Diensten en de instructies van Jijkanleren.nl niet of onvoldoende blijft opvolgen, is Jijkanleren.nl bevoegd om de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Opdrachtgever hier enig recht op schadevergoeding aan kan ontlenen.

4.4
Opdrachtgever verplicht zich om alle informatie, gegevens en bescheiden, waarvan Jijkanleren.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Jijkanleren.nl ter beschikking te stellen.

4.5
Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om tijdig op (online en/of fysieke) afspraken met Jijkanleren.nl te verschijnen. Indien Opdrachtgever verhinderd is om op een afspraak met Jijkanleren.nl te verschijnen, dient Opdrachtgever Jijkanleren.nl hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte te stellen. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren schriftelijk en kosteloos worden geannuleerd.

4.6
De door Jijkanleren.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of uitgeleende Materialen blijven te allen tijde eigendom van Jijkanleren.nl. Jijkanleren.nl kan, naar haar keuze, een door haar te bepalen vergoeding en/of een borgsom in rekening brengen aan Opdrachtgever voor de door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of uitgeleende materialen.

5. Duur van de Overeenkomst

5.1
De Overeenkomst tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met een maximum van één jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2
In geval Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, blijft Opdrachtgever de overeengekomen prijzen en tarieven aan Jijkanleren.nl verschuldigd.

6. Prijzen, tarieven en betaling

6.1
De door Jijkanleren.nl genoemde prijzen en tarieven zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief overige op de Overeenkomst vallende belastingen en/of heffingen van overheidswege (indien en voor zover van toepassing).

6.2
Tenzij Jijkanleren.nl schriftelijk anders heeft bevestigd, dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.3
Indien Opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, Opdrachtgever een of enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Jijkanleren.nl niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Opdrachtgever failliet is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Opdrachtgever niet meer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, dan zijn de vorderingen van Jijkanleren.nl onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Jijkanleren.nl is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Jijkanleren.nl en/of tot opschorting van haar verplichtingen.

6.4
Opdrachtgever is nimmer bevoegd het aan Jijkanleren.nl verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen dan wel haar betalingsverplichting jegens Jijkanleren.nl op te schorten.

7. Overmacht

7.1
Indien de uitvoering van de Overeenkomt door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Jijkanleren.nl het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7.2
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jijkanleren.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jijkanleren.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, verkeersbelemmeringen, ziekte, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

7.3
Opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

7.4
Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Indien de uitvoering van de Overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid van Jijkanleren.nl, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Jijkanleren.nl afgesloten verzekering aanspraak geeft.

8.2
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, alsmede in alle andere gevallen, is iedere aansprakelijkheid van Jijkanleren.nl beperkt tot het door Jijkanleren.nl voor de desbetreffende Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte tarief.

8.3
Elke aansprakelijkheid van Jijkanleren.nl vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadeveroorzakende gebeurtenis. De rechtsvordering tot schadevergoeding of herstel van Opdrachtgever aan Jijkanleren.nl vervalt door verloop van één jaar nadat Opdrachtgever Jijkanleren.nl schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1
Alle uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten ter zake alle documenten, rapporten en lesmaterialen, waaronder tevens begrepen door Jijkanleren.nl gemaakte video’s, komen uitsluitend toe aan Jijkanleren.nl.

9.2
Opdrachtgever garandeert de intellectuele eigendomsrechten van Jijkanleren.nl te zullen respecteren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de door Jijkanleren.nl verstrekte materialen, waaronder documenten, rapporten en lesmaterialen, daaronder tevens begrepen door Jijkanleren.nl gemaakte video’s, zonder voorafgaande toestemming van Jijkanleren.nl te kopiëren, aan derden te tonen, aan derden ter beschikking te stellen dan wel anderszins te gebruiken en/of te verspreiden, tenzij Jijkanleren.nl uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1
Op elke rechtsverhouding tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen Jijkanleren.nl en Opdrachtgever zullen worden beslecht door het absoluut bevoegde gerecht Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Versie juni 2023

Scroll naar boven