Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1
DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1
Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie jijkanleren.nl – Reken maar haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2
Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Jijkanleren.nl – Reken maar heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Jijkanleren.nl – Reken maar zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van jijkanleren.nl – Reken maar.

1.3
jijkanleren.nl – Reken maar: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 76964795 levert Jijkanleren.nl – Reken maar diensten op het gebied van lezingen, trainingen en workshops.

1.4
Derden: in voorkomende gevallen kan Jijkanleren.nl – Reken maar haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Jijkanleren.nl – Reken maar kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5
Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met jijkanleren.nl – Reken maar.

2.2
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3
Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4
Jijkanleren.nl – Reken maar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3
OPDRACHTVERLENING

3.1
Offertes van Jijkanleren.nl – Reken maar zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Jijkanleren.nl – Reken maar is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Jijkanleren.nl – Reken maar zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Jijkanleren.nl – Reken maar te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2
Een samengestelde prijsopgave verplicht Jijkanleren.nl – Reken maar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3
Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door jijkanleren.nl – Reken maar, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4
Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Jijkanleren.nl – Reken maar uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht jijkanleren.nl – Reken maar, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Jijkanleren.nl – Reken maar een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4
TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Jijkanleren.nl – Reken maar de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5
INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1
Jijkanleren.nl – Reken maar zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Jijkanleren.nl – Reken maar niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6
AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1
Alle aanbiedingen van Jijkanleren.nl – Reken maar hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Jijkanleren.nl – Reken maar is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Jijkanleren.nl – Reken maar zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7
VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Jijkanleren.nl – Reken maar overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Jijkanleren.nl – Reken maar verschuldigd.

7.2
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij jijkanleren.nl – Reken maar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

Voor groepsbijeenkomsten geldt: Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van jijkanleren.nl – Reken maar. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3
De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Jijkanleren.nl – Reken maar nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Jijkanleren.nl – Reken maar daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Jijkanleren.nl – Reken maar op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4
Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van jijkanleren.nl – Reken maar.

ARTIKEL 8
TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1
In de offerte van Jijkanleren.nl – Reken maar staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Jijkanleren.nl – Reken maar voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2
De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9
FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1
Het honorarium van Jijkanleren.nl – Reken maar en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Jijkanleren.nl – Reken maar steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Jijkanleren.nl – Reken maar kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2
Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3
Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Jijkanleren.nl – Reken maar over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Jijkanleren.nl – Reken maar worden opgeschort, dit zonder dat jijkanleren.nl – Reken maar dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is jijkanleren.nl – Reken maar in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Jijkanleren.nl – Reken maar of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Jijkanleren.nl – Reken maarte maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5
Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Jijkanleren.nl – Reken maar gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6
Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Jijkanleren.nl – Reken maar plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Jijkanleren.nl – Reken maar gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10
DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

10.1
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

10.2
Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals begeleidingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 11
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

11.1
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Jijkanleren.nl – Reken maar desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

11.3
Jijkanleren.nl – Reken maar mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Jijkanleren.nl – Reken maar houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 12
AANSPRAKELIJKHEID

12.1
Jijkanleren.nl – Reken maar en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Jijkanleren.nl – Reken maar geleverde zaken en/of diensten.

12.2
Daarnaast is Jijkanleren.nl – Reken maar nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Jijkanleren.nl – Reken maar rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 13
INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1
Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Jijkanleren.nl – Reken maar voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van jijkanleren.nl – Reken maar. Datzelfde geldt ook voor de door Jijkanleren.nl – Reken maar uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van jijkanleren.nl – Reken maar. Op alle door Jijkanleren.nl – Reken maar ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 14
GEHEIMHOUDING

14.1
Jijkanleren.nl – Reken maar is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Jijkanleren.nl – Reken maar houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 15
BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1
Jijkanleren.nl – Reken maar behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst van jijkanleren.nl – Reken maar.

15.2
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

15.3
In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Scroll naar boven